MR

Van links naar rechts: Betty, Gerda, Margrietha, Heleen

Betty (leerkracht):Een goede school vorm je met elkaar.Kinderen, ouders, verzorgers en team bouwen samen aan goed onderwijs.Daarbij moet een ieder de mogelijkheid hebben om te kunnen en durven bespreken wat er leeft t.a.v. sfeer, organisatie en beleid.
Door deel uit te maken van de MR denk ik graag mee, waarbij ik een positieve insteek heel belangrijk vind.

Gerda (ouder):
“Het adviseren, informeren en instemmen van het schoolbeleid ervaar ik als een grote uitdaging. Dit mag ik uitvoeren namens de ouders van onze school’.

Margrietha (ouder):
“Mijn motivatie voor de MR is om Een goede school te creëren voor de kinderen met alles wat daarbij hoort zodat ze een goede basis hebben voor de rest van hun (leer) leven. Met als uitgangspunt natuurlijk de christelijke grondslag van waaruit de schoolvereniging haar doel probeert te realiseren”.

Heleen (leerkracht):
“Mijn reden om lid te zijn van de MR is om het belang van goed basisonderwijs te steunen en daar actief een bijdrage aan te leveren. De mogelijkheid om mee te praten en te beslissen over belangrijke zaken op school is voor mij een belangrijk speerpunt. Ik wil onder meer aandacht geven aan de heldere communicatie tussen alle mensen die betrokken zijn bij onze school, uiteraard samen met ouders en verzorgers”.

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wij zijn de medezeggenschapsraad van CBS de Höchte, beter bekend als de MR. Onder de foto kan je al lezen wat we van de MR vinden. Dit zegt ook meteen waar de MR voor staat. We willen graag meedenken met de directie over het beleid binnen de school, hoe om te gaan met de regels die de overheid oplegt, maar ook hoe de school als “bedrijf” goed kan functioneren.
De MR bestaat gewoonlijk uit twee leden van de personeelsgeleden en twee leden uit de oudergeleding. Je zit in de MR voor een periode van vier jaar, daarna kan je nog herkozen worden voor nog eens vier jaar. We vergaderen ongeveer vier keer per jaar met nog twee combi-vergaderingen samen met de GMR. De vergaderingen zijn altijd heel gezellig, maar vooral ook leerzaam, omdat je veel te weten komt over de achtergrond van de school als organisatie. De vergaderdata zijn te vinden in de nieuwsbrief.
De MR vergaderingen zijn openbaar en dus vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Weet dat u welkom bent! Voor vergaderdata kunt u terecht op de site of houd de nieuwsbrief in de gaten.
Bij eerdergenoemde MR leden kunt u terecht met vragen over het beleid van de school. Uw opmerkingen en ideeën kunnen wij met de directie bespreken om ervoor te zorgen dat de belangen van iedereen goed worden behartigd. Wij dagen jullie daarom uit om eens contact op te nemen!

Hartelijke groeten,
MR

 

Notulen MR vergadering 30 september 2015
Aanwezig: juf Miriam, juf Betty, Margrietha en Gerda
Afwezig : juf Heleen (zwangerschapsverlof)

1. Juf Betty (plaatsvervanger van juf Heleen) opent de vergadering.
2. De vastgestelde agenda wordt goedgekeurd.
3. Notulen MR vergadering
A: 4 februari 2015 : akkoord
B: 10 juni 2015 : akkoord
4. Notulen GMR vergadering
A: 24 maart 2015: akkoord
B: 21 april 2015 : akkoord
5. Cursus MR in Emmen op dinsdag 3 november a.s., aanmelden tot 29 oktober a.s. Alle zittende MR leden hebben de cursus gevolgd, er zal van uit onze MR geen opgave zijn.
6. Schoolgids was via mail op 18 juni 2015 verstuurd naar de MR leden. Deze was goedgekeurd en uitgereikt.
7. Schooljaarplan
In het schooljaarplan zijn de volgende punten opgenomen:
• Technisch lezen, welke wordt gecombineerd met woordenschat en begrijpend lezen.
• Bibliotheek op school, opening 12 november a.s.
• Oriëntatie coöperatieve werkvormen
• Renovatie van de hele school in 2016
8. Bestuursformatie wordt voor kennis aangenomen.
9. Activiteitenplan MR voor het schooljaar 2015-2016 zijn er geen bijzondere activiteiten.
10. MR actueel wordt voor kennis aangenomen.
11. Lopende zaken
A: bibliotheek op school
B: cursus schoolteam m.b.t. zorg
C: plaatsingswijzer voor ouders tijdens informatie avond was duidelijk
12. Datum volgende vergadering nader over één te komen.
13. Juf Betty sluit de vergadering.

Comments are closed

(c) CBS De Höchte