Ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs staat voor een passend onderwijsaanbod waarbij elke leerling zijn mogelijkheden en talenten optimaal kan ontwikkelen. Scholen bieden extra ondersteuning aan leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. In het ondersteuningsprofiel legt een school vast welke extra (brede)ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Hieronder kunt u ons profiel bekijken en lezen welke basisondersteuning wij bieden.

Ondersteuningsprofiel cbs de Höchte
September 2016

1. naam en adres Cbs “de Höchte”, Beumeesweg 102, 9661 AK Alteveer
2. denominatie We zijn een christelijke basisschool, waar alle stromingen en gezindten welkom zijn.
3. schoolinformatie Zie ook: www.dehochte.nl
4. specifieke kenmerken
De school bevindt zich op de grens van veen en zand. Van oorsprong is het een agrarisch/arbeiders bevolking, een tamelijk gesloten dorpsgemeenschap. Nieuwbouw heeft hier enige verandering in aangebracht. De ouders hebben over het algemeen een MBO-opleiding genoten. De school stelt hoge eisen aan gedrag en omgaan met elkaar. Het streven is om uit iedere leerling te halen wat mogelijk is.
5. aantal leerlingen/klassen

1/2 12
3/4 20
5/6 27
7/8 24

6. speciaal onderwijsaanbod We werken met het leerstofjaarklassensysteem met gebruikmaking van het directe instructiemodel. Door te werken met groepsplannen waarborgen we de organisatie van extra stof voor begaafde leerlingen en leerlingen met een speciale onderwijsbehoeften.
7. specialisme in team

Interne begeleider
Ambulant begeleider
Taal coordinator
MA SEN
Dyslexiespecialist
ICT coordinator
Remedial teacher
Leescoördinatie
Rekencoördinatie
Bedrijfs Hulpverler
Verkeerscoördinatie
Cultuurcoördinatie
Techniekcoördinatie
Vakdocenten muziek
Coach
8. Zorgroute Onze school houdt zich aan de afspraken over 1-zorgroute die gemaakt zijn op het niveau van het Samenwerkingsverband WSNS 208 Zie ook: onderwijszorgplan van de SWV 102 en 208 voor 2011-2015 (juni 2011)
9. Specifieke kenmerken Taalonderwijs (o.a. dyslexie) We hebben het technisch lezen en het leesplezier hoog op de agenda staan. Dit is voorwaardelijk aan het begrijpend lezen. We zitten in een verbetertraject voor begrijpend lezen.
Het dyslexieprotocol wordt gevolgd, waarbij vroegtijdige signalering gewaarborgd wordt. Er is een dyslexiespecialist aan de school verbonden.
De meeste hulp wordt in de groep door de leerkracht geboden.
10. Specifieke kenmerken
Rekenonderwijs (o.a. dyscalculie) Het rekenonderwijs staat stevig in de steigers. We hebben een rekenverbetertraject gevolgd en kunnen ons tot de rekensterke scholen rekenen. De school heeft een opgeleide rekencoördinator.
11. Extra voorzieningen leerlingbegeleiding binnen de klas In de groepen 1 en 2 maken de leerlingen kennis met de computer, hier staan er 4. In de groepen 3 t/m 8 staan minimaal 4 computers ter beschikking van de leerlingen. Deze worden gebruikt voor preteaching bij bijvoorbeeld begrijpend lezen en automatisering bij spelling en rekenen.
We zetten zoveel mogelijk in op veel leerkrachten voor de groepen, zo kunnen we de leerlingen optimaal begeleiden.
12. Extra voorzieningen leerlingbegeleiding buiten de klas. Voor gerichte oefeningen bij dyslexie door de dyslexiespecialist en gericht didactisch onderzoek is tijd beschikbaar buiten de groep. Voor psychologisch onderzoek hebben we de beschikking over een schoolpsycholoog van de IJsselgroep.
13. Sociaal-Emotionele ontwikkeling. We volgen de leerlingen door minimaal 1 keer per jaar ‘Zien’ (leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling) af te nemen. Onze godsdienstmethode Kind op Maandag sluit aan bij de methodische aanpak van Kinderen en hun sociale talenten. Iedere week heeft een centraal thema, waaraan schoolbreed aandacht geschonken wordt. In de bovenbouw wordt weerbaarheidtraining gegeven.
14. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Cluster 1 (visuele beperking)
De aanpassingen voor slechtziende leerlingen kunnen wij, in overleg, bieden. Blinde leerlingen zijn aangewezen op een speciale school.
Cluster 2 (auditieve beperking en spraak/taalstoornissen)
Voor slechthorenden hebben we (nog) geen ringleiding. We hebben ervaring met leerlingen met hoorapparaten en spraaktaalstoornissen.
Cluster 3 (verstandelijke beperking)
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking worden met een aangepast uitstroomprofiel begeleid met een aangepast programma. De mogelijkheden zijn hierin beperkt. De mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling bepalen voor een groot deel of de school in staat is de leerling te begeleiden.
Cluster 3 (lichamelijke beperking)
Onze school is toegankelijk voor een rolstoel, maar voorzieningen voor zwaar gehandicapte kinderen (bijvoorbeeld een invalidentoilet) zijn niet aanwezig.
Cluster 4 ( gedragsproblemen en stoornissen, autisme e.d.)
Leerlingen met gedragsproblemen functioneren vaak goed binnen onze schoolcultuur, waarin voorspelbaarheid en goede omgang met elkaar hoog in het vaandel staan. De grenzen van onze zorg worden gevormd door de groep waarin een leerling zich bevindt. Wanneer de groep een tekort aan aandacht en instructie oploopt door een speciale leerling, moet verwijzing overwogen worden.
15. Samenwerkingspartners onderwijsondersteuning
Voor het rekenverbetertraject RIK2 hebben we begeleiding van een rekenspecialist van Cedin in de persoon van Jiska van Hall.
Voor de Consultatieve leerlingbegeleiding en afname van psychologisch onderzoek hebben we een begeleider van de IJsselgroep, Arnold Stevelink.
Als school worden we begeleid door dhr. J. Oudeboon van Bureau Meesterschap voor de kwaliteits- en leerlingenzorg.
Dhr. Huizing geeft begeleiding wb de analyses.
16. Samenwerkingspartners
Zorg. Binnen het samenwerkingsverband 208 is een steunpunt ingericht ter ondersteuning van de teams. Het steunpunt bestaat uit specialisten vanuit het speciaal basisonderwijs, IB, AB, logopedist, dyslexiespecialist en mensen uit cluster 3, de Meidoornschool en sociaal maatschappelijk werk. Via de schoolverpleegkundige zijn er ook verbinding naar de jeugdzorg.
17. Samenwerking met ouders Aan het begin van het jaar hebben we een informatieavond, waarbij de ouders ervaren wat hun kinderen het komende jaar gaan leren.
Met de ouders hebben wij 3 keer per jaar overleg over de vorderingen van de leerlingen, aan de hand van methode gebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem, de CITO-toetsen.
Als er bijzonderheden zijn worden de ouders tussentijds op de hoogte gesteld. Daarnaast vragen wij de ouders nadrukkelijk om contact met de leerkracht(en) op te nemen als een kind zich niet goed voelt of er zich bijzonderheden in de privésfeer voordoen.
18. en verder informatievoorziening Driewekelijks verschijnt er een nieuwsbrief met alle actuele informatie.
Deze wordt aan ieder oudste kind van een gezin meegegeven en de meest recente staat op de website van de school www.dehochte.nl .
Daarnaast worden de ouders/verzorgers van actuele (zorg)informatie voorzien d.m.v. speciale nieuwsbrieven leerlingenzorg zoals strategieën begrijpend lezen.

Comments are closed

(c) CBS De Höchte