Personeel

(eerste rij boven v.l.n.r.)
Erna Wilting, Annemarijn Smith, Monica Boskers (schoonmaak), Harmina Lamminga, Heleen Harms, Roelianne Wilzing
(tweede rij v.l.n.r.)
Janneke Smit, Willy Wubs, Rein Koudstaal, Miriam Stuut, Rikste Wubs (secr.)

muziekjuf Marielle Groenendijk en Nelleke ontbreken de foto.

Comments are closed

(c) CBS De Höchte